Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng phBot

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng phBot
Ngày đăng: 04/11/2023 03:00 AM

    Trình cài đặt dễ dàng

    Trình cài đặt là một ứng dụng đơn giản sẽ tải xuống tất cả các tệp cần thiết để chạy phBot. Mọi thứ sẽ được cài đặt vào .%LOCALAPPDATA%\Programs

    Dowload phBot + Manager tại : https://phbot.org/


    Hướng Dẫn Vào phBot Sro Private Video:

    Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ