hoangkimsro.top

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
hoangkimsro.top
hoangkimsro.top

Trang chủ: http://hoangkimsro.top/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/364117035963503?locale=vi_VN

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: hoangkimsrp

Loại Game: Exp: 500x - Drop: 10%

Alpha Test: 17/10/2023 (02h) - Open Beta: 22/10/2023 (08h)

Ngày đăng: 22/10/2023 02:39 AM

    hoangkimsro.top Map 120 china - eu free silk 100%- Alpha Test 17/10/2023 - Open Beta:8h 22/10/2023 SUN D16 Drop mod 116-120 với nhiều ngoai hình đẹp!

    SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ