Silkroad Ước Mơ

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Silkroad Ước Mơ
Silkroad Ước Mơ

Trang chủ: http://srouocmo.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/913267613682310

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Srouocmo

Loại Game: Exp: 250x - Drop: 10%

Alpha Test: 01/03/2024 (12h) - Open Beta: 09/03/2024 (01h)

Ngày đăng: 07/03/2024 12:22 PM
SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ