SRO FREE

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
SRO FREE
SRO FREE

Trang chủ: sro-kyniem.com

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/442986503237999/announcements

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: KY NIỆM

Loại Game: Exp: 9999x - Drop: 10%

Alpha Test: 01/07/2022 (07h) - Open Beta: 03/07/2022 (07h)

Ngày đăng: 06/07/2022 07:22 AM
SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ